Paragraf 85 – Bostøtte

Paragraf 85 – bostøtte i eget hjem

Birkelys Bostøtteteam tilbyder professionel bostøtte i overensstemmelse med SEL Paragraf 85 til mennesker med autismespektrumforstyrrelser. Vores tjenester er tilgængelige for både borgere med og uden tidligere tilknytning til Birkely. Vi er dedikerede til at støtte og forbedre livskvaliteten for dem, der har brug for Paragraf 85-bostøtte.

Bostøtteteamet er en del af Birkelys personale, der har specialiseret sig i at levere støtte til mennesker med autisme, der bor i egen lejlighed. Som resten af Birkelys personale har bostøtteteamet mange års erfaring med og uddannelse indenfor autismeområdet/gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Bostøtteteamet får – som resten af Birkelys personale – løbende supervision og efteruddannelse via kurser, deltagelse i konferencer mm.

Bostøtten tilpasses individuelt set i lyset af borgerens behov. Formålet er, at den enkelte borger får specifik støtte i forhold til at få en dagligdag til at fungere optimalt, herunder udvikler brugbare kompetencer og strategier både i forhold til sig selv og sine omgivelser.

Bostøtte i henhold til SEL Paragraf 85 omfatter som oftest personlig vejledning/ledsagelse, herunder handicaperkendelse/forståelse (psykoedukation) og mestringsstrategier til at udføre daglige gøremål.

Visitation

Intern visitation: Når en beboer på Birkely vurderes klar til at flytte i egen lejlighed, udarbejder personalet på Birkely en udflytningsrapport. Beboerens sagsbehandler afgør på baggrunden af rapporten støttebehovet samt antallet af støttetimer.

Ekstern visitation: Sagsbehandlere kan rette henvendelse til Birkely vedrørende en borger, der er udredt, og som har behov for støtte i eget hjem.
Der er en gensidig prøveperiode på 3 måneder, efterfulgt af et opfølgningsmøde mellem kommunen, beboeren og Birkely.,. I prøveperioden vurderer parterne, hvorvidt samarbejdet fungerer, samt om antallet af støttetimer er korrekt.

Bostøtte i henhold til paragraf 85 – indhold

Vi tilbyder bostøtte i alle hverdage og under særlige omstændigheder om aftenen og i weekender. 
Bostøtteteamet tilrettelægger støtten med udgangspunkt i den handleplan, borgerens hjemkommune har udarbejdet. Udmøntningen af bevillingen sker i dialog mellem borgeren, hjemkommunen og Birkelys leder. Støtten er individuel tilpasset, men generelt ydes støtte til følgende ud fra hjælp til selvhjælps-princippet.

  • Praktisk bistand i hjemmet
  • Ledsagelse til diverse instanser
  • Støttende samtaler
  • Hjælp til planlægning og strukturering af hverdagen
  • Træning af og støtte til sociale og praktiske færdigheder/kompetencer.
  • Støtte til at opretholde kontakt til familie og andre i det sociale netværk
  • Deltagelse i fælles samværs- aktivitetstilbud i Birkely regi, hvis borgeren er tilkendt rammebevillingen til yderligere tilknytning til Birkely.

Pædagogiske redskaber/faglige tilgange

Alt pædagogisk personale har gennemført neuropædagogisk/psykologisk efteruddannelse på Professionshøjskolen UCN. Vi tager udgangspunkt i den neuropædagogiske/psykologiske viden i samarbejde med den enkelte borger.

Desuden er vi inspireret af TEACCH metoden som en helt fundamental tilgang, men vi benytter også en række andre metoder, såsom KAT-Kassen, Trin for Trin og Social Stories. Det er vores erfaring, at disse metoder kan støtte den enkelte borger med fx at udtrykke følelser og få indblik i andres tanker og handlinger. Assessment, Stilladsering og ”det fælles tredje” benyttes efter behov. Vi arbejder herudover med stresshåndtering, netværksanalyse, mentalisering og psykoedukation.

Læs mere om vores metoder og tilgange.

Kontakt os for at høre mere om paragraf 85

Hvis du har nogle spørgsmål ang. vores tilbud om bostøtte eller paragraf 85, så er du velkommen til at kontakte os. Du kan nemt kontakte os via telefon på (+45) 96 17 77 00 eller sende en e-mail til info@birke-ly.dk. Hvis du foretrækker at udfylde en formular, kan du finde vores kontaktformular. Vores faligt dygtige ansatte kan forklare dig nærmere om os og paragraf 85. Vi ser frem til at høre fra dig!