§85 – Bostøtte

Paragraf 85 – bostøtte i eget hjem

Birkelys Bostøtteteam tilbyder bostøtte i henhold til SEL Paragraf 85 til mennesker med autismespektrumforstyrrelser – det være sig både borgere med og uden tidligere tilknytning til Birkely.

Bostøtteteamet er en del af Birkelys personale, der har specialiseret sig i at levere støtte til mennesker med autisme, der bor i egen lejlighed. Som resten af Birkelys personale har bostøtteteamet mange års erfaring med og uddannelse indenfor autismeområdet/gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Bostøtteteamet får – som resten af Birkelys personale – løbende supervision og efteruddannelse via kurser, deltagelse i konferencer mm.

Bostøtten tilpasses individuelt set i lyset af borgerens behov. Formålet er, at den enkelte borger får specifik støtte i forhold til at få en dagligdag til at fungere optimalt, herunder udvikler brugbare kompetencer og strategier både i forhold til sig selv og sine omgivelser.

Bostøtte i henhold til SEL Paragraf 85 omfatter som oftest personlig vejledning/ledsagelse, herunder handicaperkendelse/forståelse (psykoedukation) og mestringsstrategier til at udføre daglige gøremål.

Visitation

Intern visitation: Når en beboer på Birkely vurderes klar til at flytte i egen lejlighed, udarbejder personalet på Birkely en udflytningsrapport. Beboerens sagsbehandler afgør på baggrunden af rapporten støttebehovet samt antallet af støttetimer.

Ekstern visitation: Sagsbehandlere kan rette henvendelse til Birkely vedrørende en borger, der er udredt, og som har behov for støtte i eget hjem.
Der er en gensidig prøveperiode på 3 måneder, efterfulgt af et opfølgningsmøde mellem kommunen, beboeren og Birkely.,. I prøveperioden vurderer parterne, hvorvidt samarbejdet fungerer, samt om antallet af støttetimer er korrekt.

Bostøtte i henhold til Paragraf 85 – indhold

Vi tilbyder bostøtte i alle hverdage og under særlige omstændigheder om aftenen og i weekender. 
Bostøtteteamet tilrettelægger støtten med udgangspunkt i den handleplan, borgerens hjemkommune har udarbejdet. Udmøntningen af bevillingen sker i dialog mellem borgeren, hjemkommunen og Birkelys leder. Støtten er individuel tilpasset, men generelt ydes støtte til følgende ud fra hjælp til selvhjælps-princippet.

  • Praktisk bistand i hjemmet
  • Ledsagelse til diverse instanser
  • Støttende samtaler
  • Hjælp til planlægning og strukturering af hverdagen
  • Træning af og støtte til sociale og praktiske færdigheder/kompetencer.
  • Støtte til at opretholde kontakt til familie og andre i det sociale netværk
  • Deltagelse i fælles samværs- aktivitetstilbud i Birkely regi, hvis borgeren er tilkendt rammebevillingen til yderligere tilknytning til Birkely.

Pædagogiske redskaber/faglige tilgange

Alt pædagogisk personale har gennemført neuropædagogisk/psykologisk efteruddannelse på Professionshøjskolen UCN. Vi tager udgangspunkt i den neuropædagogiske/psykologiske viden i samarbejde med den enkelte borger.

Desuden er vi inspireret af TEACCH metoden som en helt fundamental tilgang, men vi benytter også en række andre metoder, såsom KAT-Kassen, Trin for Trin og Social Stories. Det er vores erfaring, at disse metoder kan støtte den enkelte borger med fx at udtrykke følelser og få indblik i andres tanker og handlinger. Assessment, Stilladsering og ”det fælles tredje” benyttes efter behov. Vi arbejder herudover med stresshåndtering, netværksanalyse, mentalisering og psykoedukation.

Læs mere om vores metoder og tilgange.