Til sagsbehandlere

Birkely kort

Birkely, som ligger i Aabybro by i Nordjylland, er et opholdssted (§ 66) og midlertidigt botilbud (§ 107) for unge og voksne fra 16 – 40 år. Vi er fordelt på to huse med to træningslejligheder. Birkely tilbyder herudover en aflastningsplads og Bostøtte (§85) både til tidligere beboere og til borgere uden tilknytning til Birkely som på grund af deres autismediagnose, kan have glæde af Birkelys viden og kompetencer indenfor autismespektret. Der er gode busforbindelser til Aalborg og Hjørring og mod Thisted.

Målgruppen på Birkely er beboere med en diagnose indenfor autismespektret – Asperger, GUA, Infantil Autisme og Atypisk Autisme.

Birkely modtager ikke unge og voksne med udadreagerende adfærd eller misbrug. Beboere på Birkely skal helst være tilknyttet et eksternt dagtilbud, fx Nord-Bo. Men Birkely kan som en overgang etablere meningsfyldte aktiviteter på matriklen.

Birkelys ene hus ligger på Industrivej 12, hvor der er også er en aflastningsplads. Det andet hus ligger på Fristrupvej 2. Begge huse ligger i gåafstand til Aabybro by med butikker samt tæt på dagbeskæftigelse målrettet borgere med autisme.

Pris

En plads på Birkely koster 82.698 kr. pr måned.
Læs mere om Birkely på www.los.dk

Ansatte og faglighed

Birkely har 13 fastansatte pædagoger, 1 pædagogmedhjælper, 2 ledere, 1 bogholder/sekretær, 1 pedel og et fast vikarkorps. På Birkely har de faste medarbejderne mange års erfaring indenfor autismespektret. Alt pædagogisk personale har efteruddannelse i Neuropædagogik og Neuropsykologi og andre relevante efteruddannelser og kurser.

Se Birkelys ledelse og medarbejdere her

Birkelys beboere har – selv om de også er forskellige – alle brug for en meget høj grad af forudsigelighed, struktur og tryghed. Vi bruger TEACCH metoden, som en helt fundamental tilgang i arbejdet, men benytter også en række andre metoder for at skabe optimale udviklingsmuligheder for den enkelte beboer. Neuropædagogikken og Neuropsykologien kobler vi sammen med den enkelte beboers læringsforudsætninger og tilpasser målene efter disse.

Læs mere om Birkelys faglighed

Samarbejde

På Birkely lægger vi stor vægt på et godt tværfagligt samarbejde med både sagsbehandlere og vejledere på beboernes dagbeskæftigelse, forældresamarbejde og andre instanser, hvor beboeren altid er i centrum.

Birkelys behandling tager altid udgangspunkt i kommunens bestilling for den enkelte beboer. Ud fra denne udarbejdes individuelle pædagogiske fokusområder i samarbejdet med beboeren. Fokusområderne evalueres jævnligt og nye tiltag iværksættes.

Birkelys pædagogiske personale dokumenterer i Dagbogsprogrammet. Dagbogsprogrammet tager afsæt i den enkelte unges udvikling, adfærd, fokusområder og generelle trivsel. Vi bruger Dagbogsprogrammets informationer, både når vi drøfter den løbende pædagogiske tilgang/metoder, og når vi laver opfølgning på mål og fokusområder til brug for statusrapporter. ​ Den systematiske dokumentation og opfølgning giver de optimale muligheder for evaluering af vores socialpædagogiske støtte og behandling.

Tilsyn

Socialtilsyn Nord er tilsynsmyndighed for Birkely.
Birkely har senest haft tilsynsbesøg (uanmeldt) d. 8. juni 2018
Tilsynet skriver blandt andet

“Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelseog med relevante anerkendende autismespecifikke tilgange og metoder. Tilgangene og metoderne vurderes at være relevante og hensigtsmæssige i forhold til målgruppen og tilbuddets målsætning.”

Se hele tilsynsrapporten her

Visitation eller orienterende besøg

Sagsbehandlere er efter aftale altid velkomne for et uforpligtende besøg – eventuelt sammen med en mulig beboer og dennes pårørende.

Ring til Birkely på hovednummeret 98279022 eller til leder Frederik From på 51 234 793.